Navigace

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.Politika ISŘ

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.


Fotogalerie

Penzion pro seniory, Lipník nad Bečvou
Náhradní bydlení, Lipník nad Bečvou
Hradby, Lipník nad Bečvou
Hostinec, Týn nad Bečvou
DMC Hranice
Česká Spořitelna, Lipník nad Bečvou

Certifikáty

ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

Politika integrovaného systému řízení

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Článek I.

Vedení společnosti stanovuje tuto politiku ISŘ:

Budeme nabízet jen takové služby a výrobky, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prostřednictvím důsledné analýzy neshod (nedostatků) a přijímání nápravných opatření budeme trvale dosahovat zlepšování ve všech hodnocených oblastech.

Zajistíme angažovanost všech zaměstnanců společnosti v realizaci cílů Integrovaného systému řízení jak podporou osobní iniciativy, tak i jasným stanovením povinností a odpovědností.

Od všech zaměstnanců společnosti vedení společnosti očekává:

  • Důsledné dodržování veškeré platné dokumentace tak, aby svoji činnost prováděli správně.
  • Aktivní účast jak na řešení vzniklých nedostatků, tak předávání námětů na zlepšení či zdokonalení všech procesů.

Na podporu kroků k dosažení všech cílů ISŘ se vedení společnosti zavazuje:

  • Poskytovat optimální finanční i personální zdroje na prevenci, sledování procesů a odstraňování neshod a
  • vytvořit podmínky pro aktivní účast na programu zlepšování procesů, péčí o vlastní zaměstnance a jejich odborný růst.

Trvalé zlepšování procesů zajistíme dále:

  • zlepšováním výrobního procesu pokrokovými technologiemi
  • nákupem kvalitního výrobního zařízení, kontrolních a zkušebních přístrojů.

Prostřednictvím obchodního oddělení budeme poskytovat svým zákazníkům kvalitní informační servis.

Jasným, podrobným a srozumitelným způsobem budeme zainteresované strany informovat o environmentálních aspektech všech činností prováděných společností.

Zařadíme systém environmentálního managementu (EMS) mezi nejvyšší priority společnosti a na první místo EMS postavíme prevenci znečišťování životního prostředí výrobní činností (službami) naší společnosti.

Komunikujeme o politice integrovaného systému řízení a environmentálních aspektech se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.

Článek II.

Vedení firmy ujišťuje všechny zaměstnance, že bude všestranně podporovat pochopení, uplatňování a udržování politiky integrovaného systému řízení.

Článek III.

Politika integrovaného systému řízení byla projednána a schválena poradou vedení dne 6.1.2009.

V Lipníku nad Bečvou, dne 6.1.2009.


Kontaktní informace

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Mánesova 1558
751 31, Lipník nad Bečvou


IČO : 47669349
DIČ : CZ47669349


Tel., fax : 581 773 258 , 581 774 060
e-mail : skd.lipnik@seznam.czRealizace: Enzon